Drink Driving Solicitors
Call Freephone 0800 1389 123 Driving Offence Solicitors
request a call back from our driving offence solicitors

Understanding the procedure at the Police Station

November 29, 2019 by in category News with 0 and 0
Home > News > News > Understanding the procedure at the Police Station

Understanding the procedure at the Police Station / Your rights to an interpreter whilst at the Police Station- By Justyna Blazewicz

If you are detained at the police station and English is not your first language you have the right to request an interpreter. This needs to be provided free of charge.

This fundamental right to understand the proceedings and to have a fair trial, derives from the Article 6 of the European Convention on Human Rights.

Know your rights in your own language

Whilst at the police station, as a detained person, you must be told about your rights and subsequently given written notice of those rights. You are also entitled to ask for the written notice of your rights in your own language.

One of those rights should be an access to an interpreter, if you don’t speak or understand English.

It is the police responsibility to make sure you understand why you are being detained, what is required of you, and what is going to happen.

The police are required to inform you of any decision to keep you in custody after you have been detained, in your own language, yet many people don’t understand the reason for their detention, simply because of the language barrier.

In some circumstances, the police officer will refuse to provide you with access to an interpreter, when they think you have ‘some’ understanding of English and you can make ‘basic’ conversation. However, ‘basic’ understanding often isn’t enough.

We have successfully defended cases where the detainee’s first language wasn’t English and although they could have a ‘basic’ conversation with the officers, it wasn’t sufficient for them to understand the procedure in full.

Often, when it comes to drink or drug driving procedures, the officers have to use very specific and technical language, which isn’t always easy to understand, particularly if English isn’t your first language.

Police and Criminal Evidence (PACE) 1984

The role of the interpreter at the police station is governed by Code C of the Police and Criminal Evidence (PACE) Act 1984. This act sets out powers of the police in England and Wales and it also provides codes of practice for exercise of those powers.

Any breach of the Act or the Codes by the police could result in the evidence being excluded under section 78 of PACE. The court might refuse to allow the prosecution evidence, if it appears that “…the admission of the evidence would have such an adverse effect on the fairness of the proceedings that the court ought not to admit it.”

This also relates to the drink and drug driving procedures at the police station, where you haven’t understood the questions or statements, even if your answers to any of the questions could have been positive and you appeared to have some understanding of English.

How can Geoffrey Miller Solicitors help you?

At Geoffrey Miller Solicitors, we understand the impact that a driving disqualification can have. Our expert knowledge of this area of law, combined with our selected advocates who attend court with you will ensure that you receive the best possible outcome in your case.

It is extremely important to carefully review the evidence in every case, because even if on the face of it you think you might be guilty of the offence, there might be some procedural issues, such as a lack of an interpreter and lack of understanding of the procedure, that might result in a defence to your charge. At Geoffrey Miller Solicitors, we regularly employ technical legal defence strategies that lead to high levels of success in achieving a full acquittal to any charges.

More About The Author – Justyna Blazewicz

Geoffrey Miller Solicitors are proud to announce Justyna’s appointment as a solicitor and member of our legal team.

After completing her Law and Criminology Degree in 2013, she began working for a multi service law firm assisting clients in her native, Polish language. After a year in the law industry, she commenced the Legal Practice Course alongside her training contract. She completed her Postgraduate Diploma in Legal Practice with a distinction and shortly after, in January 2017 she qualified as a solicitor.

Justyna explains about her career move to the firm:

“I quickly became aware that criminal law was my passion. I assisted my clients with various matters including motoring offences, sexual offences, assaults and extradition proceedings. In 2019 I decided to move away from general crime, as I wanted to specialise in a niche area of motoring law. I was pleased to be offered a place at Geoffrey Miller Solicitors, where I work alongside the country’s leading motoring law experts.

I am proud to share the same values as my colleagues in the team, treating our clients as ‘Kings’ and making sure that our excellent service derives not only from thorough preparation of the case, but also our positive working environment, where teamwork is the key.”Justyna Blazewicz

Justyna is able to assist with any Polish or English speaking enquirers who require input on the options available with a motoring case.

Click here to read this article in Polish

Zrozumienie procedury na posterunku policji / Twoje prawa do skorzystania z tłumacza na posterunku policji – Justyna Błażewicz

Jeżeli zostałeś zatrzymany na posterunku policji i język angielski nie jest twoim ojczystym językiem, masz prawo do skorzystania z pomocy tłumacza. Usługa ta musi zostać Tobie zapewniona bez żadnych opłat.

To fundamentalne prawo do zrozumienia postepowania przeciwko Tobie oraz prawo do sprawiedliwego procesu, wywodzi się z Artykułu 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Poznaj swoje prawa w Twoim własnym języku

Jeżeli zostaniesz zatrzymany na posterunku policji, musisz zostać poinformowany o swoich prawach, a następnie musisz otrzymać je na piśmie. Możesz również poprosić o kopie tłumaczoną na Twój język ojczysty.

Jeżeli nie rozumiesz języka angielskiego oraz nie rozmawiasz w tym języku, jednym z tych praw powinien być dostęp do tłumacza.

Policja ma obowiązek upewnienia się, że rozumiesz, jaki jest powód Twojego zatrzymania, co jest od Ciebie wymagane oraz co następnie się wydarzy.

Policja musi poinformować Ciebie o powodzie zatrzymania w areszcie w Twoim własnym języku, mimo to, wiele osób nie rozumie powodu zatrzymania, ze względu na barierę językową.

W niektórych okolicznościach, policja nie zgodzi się na udostepnienie Tobie dostępu do tłumacza, jeżeli będą uważać, że masz ‘podstawową’ znajomość języka i możesz przeprowadzić ‘wstępną’ rozmowę. Jednakże ‘podstawowa’ znajomość języka często nie jest wystarczająca.

Pomyślnie prowadziliśmy sprawy, gdzie język angielski nie był ojczystym językiem osoby zatrzymanej i pomimo tego, że osoby te mogły przeprowadzić ‘podstawową’ rozmowę z policjantami, nie było to wystarczające, aby w pełni zrozumieli procedurę na posterunku policji.

Policjanci bardzo często używają specyficznego oraz technicznego języka w przypadku procedur dotyczących prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu bądź substancji odurzających.

Język ten nie jest łatwy do zrozumienia, w szczególności, jeżeli angielski nie jest twoim językiem ojczystym.

Police and Criminal Evidence (PACE) 1984

Rola tłumacza na posterunku policji jest regulowana przez kodeks C (Code C) aktu Police and Criminal Evidence Act (PACE) 1984. Akt ten reguluje uprawnienia policji w Anglii oraz Walii, jak i również wyznacza kodeks postepowania dla zastosowania tych uprawnień.

Jakiekolwiek naruszenie aktu bądź kodeksu przez policję, może skutkować w wykluczeniu dowodów ze sprawy zgodnie z sekcja 78 PACE. Sąd może nie zgodzić się na włączenie dowodów do sprawy, jeżeli “…dołączenie dowodów miałoby niekorzystny wpływ na sprawiedliwość postepowania, wówczas sąd powinien ich nie dopuścić.”

Ma to również związek z procedurami na posterunku policji związanymi z jazdą pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, gdzie pytania bądź stwierdzenia nie zostały w pełni zrozumiane, nawet, jeżeli Twoje odpowiedzi do zadawanych pytań były pozytywne i wydawało się, że rozumiesz język angielski.

Jak Kancelaria Geoffrey Miller Solicitors może Ci pomoc?

W Geoffrey Miller Solicitors rozumiemy, jaki wpływ może mieć zakaz prowadzenia pojazdów. Nasza specjalistyczna znajomość tej dziedziny prawa, połączona z wyselekcjonowanymi adwokatami, którzy stawia się w sądzie, pomoże Ci uzyskać najlepszy możliwy wynik w Twojej sprawie.

Niezmiernie ważnym jest, aby uważnie przeanalizować dowody w każdej sprawie, nawet, jeśli myślisz, że możesz być winnym postawionych zarzutów, ponieważ mogą istnieć błędy w procedurze, takie jak np. brak tłumacza oraz trudności w zrozumieniu procedury, które mogą skutkować w obronie zarzutu. W Geoffrey Miller Solicitors regularnie stosujemy technicznie strategie obrony, które prowadzą do wielu sukcesów w uzyskiwaniu uniewinnień w przypadku różnych zarzutów.

Więcej o autorze – Justyna Błażewicz

Kancelaria Geoffrey Miller Solicitors ma przyjemność ogłosić powołanie Justyny, jako solicitor oraz członka naszego zespołu prawnego.

Po ukończeniu studiów na kierunku Prawa oraz Kryminologii w 2013 roku, Justyna rozpoczęła prace w wielousługowej kancelarii asystując klientów w jej ojczystym języku, czyli polskim. Po roku w sektorze prawnym, Justyna rozpoczęła kurs prawny, Legal Practice Course, podczas odbywania aplikacji. Justyna ukończyła podyplomowy kurs prawny z wyróżnieniem i niedługo później, w styczniu 2017 uzyskała tytuł prawniczy.

Justyna wyjaśnia swoją decyzję na temat kolejnego kroku w karierze zawodowej:

“Szybko uświadomiłam sobie, że prawo karne jest moją pasją. Asystowałam moim klientom w różnych sprawach, miedzy innymi wykroczenia drogowe, przestępstwa na tle seksualnym, pobicia oraz ekstradycje. W 2019 roku zdecydowałam się na odejście od ogólnych spraw karnych, ponieważ chciałam specjalizować się w niszowej dziedzinie prawa drogowego. Było mi niezmiernie miło, kiedy otrzymałam ofertę pracy w kancelarii Geoffrey Miller Solicitors, gdzie pracuje u boku wiodących ekspertów w dziedzinie prawa drogowego w tym kraju.

Jestem dumna, że podzielam te same wartości, co moi koledzy z zespołu, traktując naszych klientów jak ‘Króli’ oraz upewniając się, że nasz pierwszorzędny serwis pochodzi nie tylko z gruntownego przygotowania sprawy, ale również z naszego pozytywnego środowiska pracy, gdzie kluczem jest praca zespołowa.”Justyna Blazewicz

Call Us Now Free on 0800 1389 123

Call Geoffrey Miller Solicitors 24 hours 7 days a week

Geoffrey Miller Solicitors are specialists defending drivers nationwide for all types of driving offences. Call our team of expert driving offence solicitors for some free initial advice.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Geoffrey Miller Solicitors is a trading name of Jeanette Miller Law Limited, a Limited Company Registered in England and Wales. Company No: 8214795.
Registered Office: Riverside House Kings Reach Business Park, Yew Street, Stockport, United Kingdom, SK4 2HD.
Authorised and Regulated by the Solicitors Regulation Authority No: 573314 VAT No:162576593.
Managing Director: Jeanette S. Miller Director: Tara Boyle. View our Website Terms of Use, Privacy and Cookies policy, Accessibility Policy, Personal Indemnity Insurance Policy, Sitemap.
Please note that our calls may be recorded for training and/or contractual purposes.

Geoffrey Miller Solicitors
geoffrey miller solicitors motoring law experts
CALL NOW 7 DAYS A WEEK 9AM to 10PM FREEPHONE 0800 1389 123